Tentamus Group - Labs for Life
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πελάτες & Έργα

Ερευνητικά Έργα

Έργο ΠΑΒΕΤ 2013 προς αξιολόγηση από την Γ.Γ.Ε.Τ.
Ακρωνύμιο : PLANTCODE
Τίτλος: «Μοριακή διάγνωση Ελληνικών παραδοσιακών φυτικών ποικιλιών»

Παρακάτω αναφέρονται προς αξιολόγηση από την Γ.Γ.Ε.Τ. τα σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα του φορέα εκτέλεσης ΕΤΑ (Νομικό πρόσωπο) «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Βιολογίας / Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Σύνδεσμος για τα ΒιογραφικάΗ AGROLAB RDS με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή εργαστηριακών, ερευνητικών και μελετητικών λύσεων και σε συνεργασία με διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια και ιδιωτικές εταιρίες της Ελλάδας και του εξωτερικού διενεργεί στοχευμένη έρευνα.

Μερικά από τα πιο σημαντικά ερευνητικά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει είναι:

από τον Ιανουάριο του 2013 στο έργο «Βελτίωση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των ελληνικών ποικιλιών τομάτας με χρήση της Γενωμικής (NUTRITOM)»
Στο παρόν έργο η AGROLAB RDS θα αναπτύξει μεθοδολογίες για την Μεταβωλομική και θα διενεργήσει αναλύσεις και προφιλ Μεταβωλομικής σε δείγματα ποικιλιών τομάτας.
η Ταυτοποίηση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Προστιθέμενης Αξίας Γεωργικών Προϊόντων με τη Χρήση Μοριακής Ανάλυσης, Εδαφικών Δεικτών & Γεωπληροφορικής (ΒΙΟΤΥΠΟ)
η Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας και η Τεχνολογική Αναβάθμιση του Ελληνικού Βάμβακος χρησιμοποιώντας Βιοτεχνολογικές Μεθόδους και Μεθόδους Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών (CANVAS)
η Έρευνα Καλλιεργητικών Μεθόδων και Μελέτη Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Προϊόντος σε Ενεργειακά Φυτά στην Ελλάδα για την Παραγωγή Βιοκαυσίμων (05ΠΑΒ359)
η Έρευνα μέσω Καινοτόμων Καλλιεργητικών Μεθόδων Καπνοκαλλιέργειας με σκοπό τη Βελτιστοποίηση της Ποιότητας και των Χημικών Χαρακτηριστικών του Προϊόντος με Ταυτόχρονη Μείωση των Ανεπιθύμητων Ουσιών στα Φύλλα του Φυτού (ΠΑΒΕΤ 2000)
Δημόσια Έργα

Με στόχο τη διαρκή επιδίωξη για ανάμειξη σε διαφορετικές περιοχές δράσης, η AGROLAB RDS έχει συμμετοχή σε έργα δημόσιου χαρακτήρα μεγάλης κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία έχει εργαστεί για:

από τον Ιανουάριο 2013 ως υπεργολάβος για την διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων 20.000 εδαφών του έργου του ΟΠΕΚΕΠΕ «Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας» .
το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Ακτών Κολύμβησηςτης Ελλάδος
την Καταγραφή των Θρεπτικών Στοιχείων, Βαρέων Μετάλλων και τον Υδροδυναμικών Ιδιοτήτων των Εδαφών για την Ορθολογική Χρήση Λιπασμάτων και Νερού και Παραγωγή Προϊόντων Ασφάλειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγράμματος Ρύπανσης του Κηφισού Ποταμού το Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Ποσότητας & Ποιότητας Νερού Γεωτρήσεων, Πηγών και Ρεμάτων για τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί
την Ανάθεση Εκτέλεσης Εργασιών Ειδικών Εργαστηριακών Αναλύσεων για Ανεπιθύμητες Ουσίες και Πρόσθετες Ύλες σε Ζωοτροφές<
τη Σύνταξη Εδαφολογικού Χάρτη Νομού Πέλλας με στόχο την Ορθολογική Προώθηση των Καλλιεργειών
τη Μελέτη της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Κόσοβο για τις Περιβαλλοντικές Παραμέτρους γύρω από και στην Περιοχή των Μεταλλείων της Πρίστινα

Εδαφολογικός χάρτης Χάρτης νερού ποταμού
Πελάτες

Η ευρύτητα και η υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την καινοτομία, δίνουν στην AGROLAB RDS τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εξυπηρέτησης ξεκινώντας από την πρωτογενή παραγωγή, συνεχίζοντας στην μεταποίηση και καταλήγοντας στο ράφι.

Με ένα μεγάλο φάσμα πελατολογίου διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με περισσότερες από 1.500 εταιρείες σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και λοιπές βαλκανικές και μεσογειακές χώρες, εξυπηρετώντας:

Βιομηχανία τροφίμων
Γαλακτοβιομηχανία
Τροφοδοσία τροφίμων - Catering
Βιομηχανία ποτών
Ιχθυοκαλλιέργειες
Βιομηχανία ζωοτροφών
Γεωργικό τομέα
Συσκευαστήρια και εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων
Χημική βιομηχανία
Τομέα προστασίας του περιβάλλοντος
Super markets

Με αποδεδειγμένη περιβαλλοντική ευαισθησία η AGROLAB RDS παρέχει τις υπηρεσίες της σε:

Εταιρείες προστασίας περιβάλλοντος
ΧΥΤΑ
Τοπική αυτοδίοικηση
Περιφερειακή διοίκηση